Tidigare skolenkäter

Genom åren har Autism- och Aspergerförbundet haft kontakt med anhöriga till barn och ungdomar med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd som har det mycket svårt i skolan. För att få veta något om problemens utbredning genomförde år 2007 ett flertal av förbundets 24 distrikt en enkätundersökning om skolsituationen för elever med diagnos inom autismspektrat.

Det finns en stor överensstämmelse mellan den bild som framträder i enkätsvaren och den vi fått genom föräldrar. Det är en bild av en skola som inte framstår som en skola för alla.
 
 
Skolenkät 2013:
Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan: Skolenkäten 2013  
 
Skolenkät 2010:
Sammanfattning och analys av skolfrånvaroenkäten: Skolfrånvaro  
 
Skolenkät 2007:
Sammanställning av skolenkäten som pdf-fil här: Sammanställning
Skrivelse till Skolverket och Utbildningsdepartementet:  Inte en skola för alla