Riksmöte

Autism- och Aspergerförbundets riksmöte sker varje år i april eller maj. I samband med riksmötet arrangeras ett representantskap med föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Vid Autism- och Aspergerförbundets riksmöte, motsvarande årsmöte, behandlas bland annat verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse. Vartannat år (jämna årtal) väljs förbundsstyrelse, revisorer och valberedning och då behandlas även motioner. 


Riksmötet 2021

Riksmötet 2021 kommer att hållas lördagen 24 april. Starttid kl 10.00. Med anledning av pandemin kommer mötet att ske digitalt via Zoom. Anslutande representantskapsmöte kommer att arrangeras vid separat tillfälle.  

Varje distrikt har rätt att delta med minst två ombud. Listan med ombudsfördelning är utskickad till samtliga distrikt tillsammans med kanslibrevet i februari.  Alla medlemmar har rätt att delta vid riksmötet men anmälan krävs. Länk till Zoom sänds ut efter anmälan. 

Anmälan till riksmötet görs senast 9 april till info@autism.se   

Kallelse till riksmötet 2021 (öppnar pdf i nytt fönster)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020 hittar du här


Motioner 
 

Medlemmar i förbundet har möjlighet att skicka in motioner till riksmöte jämna årtal. Genom att motionera kan medlemmarna påverka och utveckla förbundets arbete. Motioner ska skickas till förbundet senast tre månader före datum för riksmöte som behandlar motioner.  

Förbundets stadgar