Riksmöte

Autism- och Aspergerförbundets riksmöte sker varje år i april eller maj. I samband med riksmötet arrangeras ett representantskap med föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Vid Autism- och Aspergerförbundets riksmöte, motsvarande årsmöte, behandlas bland annat verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse. Vartannat år (jämna årtal) väljs förbundsstyrelse, revisorer och valberedning och då behandlas även motioner. 


Riksmötet 2021

Riksmötet 2021 kommer att hållas lördagen 24 april. Med anledning av pandemin kommer mötet att arrangeras digitalt. Anslutande representantskapsmöte kommer att arrangeras vid separat tillfälle. Mer information om det kommer att skickas ut till distrikten i februari. 


Motioner 
 

Medlemmar i förbundet har möjlighet att skicka in motioner till riksmöte jämna årtal. Genom att motionera kan medlemmarna påverka och utveckla förbundets arbete. Motioner ska skickas till förbundet senast tre månader före datum för riksmöte som behandlar motioner.  

Förbundets stadgar