Ompröva eller överklaga LSS-beslut

Om du är missnöjd med det beslut som har meddelats i ett ärende enligt LSS, så har du möjlighet att antingen begära omprövning eller att överklaga beslutet. Vilket av de två du bör välja beror på vilken typ av beslut det är och om det är en myndighet eller domstol som har beslutat i ärendet.

Längst ner på sidan har vi lagt upp exempel på hur en begäran överklagande kan se ut. Det är viktigt att hålla i åtanke att det är just exempel. Autism- och Aspergerförbundet tar inte något juridiskt ansvar för utgången i ärendet eller målet om du använder dig av exemplen rakt av. Om du som är medlem i förbundet vill ha hjälp och tips kan du  vända  dig till förbundsjuristen Maria Sivall.

Omprövning

När det är en myndighet, exempelvis en socialnämnd, som har fattat beslutet bör du i första hand begära att myndigheten ska ompröva beslutet. Myndigheten kommer då att göra en ny bedömning av ärendet. De tar också hänsyn till om det har tillkommit några nya omständigheter eller handlingar. Exakt vilka handlingar som ska bifogas begäran om omprövning och vart begäran ska skickas varierar mellan ärendetyper och myndigheter, men det framgår alltid av den så kallade besvärshänvisningen som bifogas beslutet. Har du inte fått någon sådan ringer du till din handläggare och ber om att få en sådan hemskickad.

Här hittar du en blankett om begäran av omprövning från försäkringskassan: Omprövning av beslut

 

Överklagande

Om myndigheten inte ändrar sitt beslut efter en omprövning och du fortfarande är missnöjd, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.  Du kan läsa mer om hur man överklagar myndighetsbeslut till förvaltningsrätten här: Överklaga myndighetsbeslut

Om du är missnöjd med förvaltningsrättens dom eller beslut har du möjlighet att överklaga till kammarrätten. För att ett mål ska prövas i kammarrätten krävs ett så kallat prövningstillstånd. Du kan läsa mer om hur man överklagar till kammarrätten här: Överklaga till Kammarrätten

Exempel på hur ett överklagande kan vara utformat: Överklagande