Snabblänkar

Länkar

Lämna gärna förslag på länkar. Maila dem till ordföranden här.

 

Autism & Aspergerförbundet
www.autism.se

Utbildningscenter Autism
www.utbildningscenter.autism.se/

autismspektrum.se
 - är en community/mötesplats för alla som kommer i kontakt med autismspektrumtillstånd. Framför allt har fokus kommit att hamna på föräldraperspektivet, men också de med egen diagnos är välkomna!
 Sajten har diskussionsforum, bevakning av autismrelaterade nyheter från hela världen, personliga sidor och inte minst en växande skara medlemmar som vill dela med sig av sina erfarenheter och ge stöd till varandra på olika sätt. En mängd nya funktioner och tjänster kommer att tillkomma efter hand (kalendarium, fotoalbum, informationbank, expertpanel mm). Det är gratis att bli medlem!
www.autismspektrum.se

 

Andet utbildning och förlag – aspergerföretaget

Ett företag som drivs helt av aspergare. Verksamheten är utbildning om Aspergers syndrom och högfungerande autism (AS/HFA). Speciellt med inriktning på vuxenlivet och med positivt fokus på utveckling, före bilder och arbete.

www.andet.se 

 
 

Attention - riksorganisation för personer med neuro-psykiatriska funktionshinder. 
www.attention-riks.nu

 

Enigma Education

Enigma Education tillhandahåller intressant och aktuell utbildning inom autismspektrat.

www.enigmaeducation.se 

 

FUB - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. På vår hemsida hittar du massor av information om oss, fakta om utvecklingsstörning mm. 
www.fub.se

 

Medalgon Utbildning AB

Ett företag som anordnar många intressanta föreläsningar.

www.medalgon.se 

 

Pedagogiskt perspektiv

Vi är ett kunskapsföretag som vill öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och konferenser i egen regi och ger också uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildningar.

www.pedagogisktperspektiv.se

 

Pavus utbildning

Pavus Utbildning anordnar föreläsningar och kurser, och ger ut böcker inom områdena psykiatri och neuropsykiatri.

www.pavus.se

 
 

SHIA - Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening är en ideell förening med 26 medlemmar (svenska handikapporganisationer som är aktiva i internationellt utvecklingssamarbete) 
www.shia.se

Mirakom är ett företag som utvecklar, producerar och säljer böcker för bildkommunikation. Här på hemsidan kan du se Mirakoms produktutbud som är en bildpärm, veckobok och ett litet fickminne. 
www.mirakom.se

Rett Center - Forskning kring, diagnostisering och behandling av Rett syndrom.
www.jll.se/rett/

Autism - diskussionforum "för oss med autism inpå livet". 
Annelie Noréen som skapat forumet skriver så här om det: "Har med lite grund- 
läggande om Autism m.m., lite olika länkar och intresse organisationer, men 
främst skall det vara en sida där föräldrar och anhöriga kan samlas och dela och 
ta del av andras erfarenheter mm. 
Är själv med i Föreningen Autism i Göteborg, har en son på 10 år som hösten -06 
fick diagnosen autistiskt syndrom. Vet själv att behovet av att finna kontaktnät är 
stort, och att få kontakt med människor i liknande situationer är en välsignelse." 
autism.egetforum.se

Autismforum är en webbplats och ett bibliotek som drivs av Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns sjukvårds-område. Uppdraget är att samla, bearbeta och förmedla kunskap om autism för att den ska bli lättare att hitta och lättare att förstå. Det mesta av informationen är dock giltig över hela landet. 
autismforum.se

Försäkringskassan - Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen. Försäkringskassan har 16 000 medarbetare. I varje län finns ett länskontor. Totalt finns cirka 240 försäkringskontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm. 
www.fk.se
www.forsakringskassan.se

Specialpedagogisk Skolmyndigheten har till uppgift att främja tillgången till
läromedel för barn, elever och vuxna med funktionshinder och därigenom underlätta
för skolhuvudmannen att skapa en likvärdig skola. För att stimulera
läromedelsproduktion på den kommersiella läromedelsmarknaden finns
produktionsstöd.
www.spsm.se

Socialstyrelsen - rollen som expert- och tillsynsmyndighet innebär att Socialstyrelsen genom normering, tillsyn och kunskapsförmedling påverkar huvudmän och yrkesverksamma. Socialstyrelsen har också en rad specifika uppgifter riktade till huvudmän, professionella grupper och enskilda personer. Myndigheten är en tung remissinstans. 
www.socialstyrelsen.se 

Skolverkets uppgift är att ha en samlad kunskap om hur barnomsorgen och skolan ser ut och fungerar, och att föra ut den kunskapen.
www.skolverket.se

Region Jämtland Härjedalen - har som främsta uppgift att erbjuda en god hälso- och sjukvård samt tandvård till alla som bor eller vistas i Jämtland Härjedalen. Därför finns ett väl utbyggt nät av vårdgivare i hela länet – både landstingets egna verksamheter och privata vårdgivare som finansieras av landstinget.
www.regionjh.se 

Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) Region Jämtalnd Härjedalen www.regionjh.se/barnhab
Barn-och ungdomshabiliteringen ( BUH ) är en verksamhet som ger stöd till barn och ungdomar, 0-20 år samt deras anhöriga.
Verksamheten riktar sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar på neurologisk grund, som ger svårigheter i vardagen. Det kan till exempel vara utvecklingsstörning, rörelse-hinder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.