Insatser och stöd

På denna sida hittar du användbara och vardagsnära tips, lathundar och information om hur du till exempel ska göra om du behöver överklaga ett LSS-beslut.

Sidan riktar sig till dig med egen diagnos och till anhöriga som stödjer personer med autism. Till vänster i spalten hittar du även information om olika typer av bidrag och ersättningar som du kan söka.

 


Tillgänglighet i vården 

Tillgänglighet är en central del av rätten till hälsa som en mänsklig rättighet. Att göra vården tillgänglig vid funktionshinder handlar om att med hjälp av kompensatoriska strategier minimera de hinder för tillgänglighet som följer av funktionsnedsättningarna.

I detta dokument finner du konkreta förslag på strategier att använda i mötet med personer med autism.

Exempel på strategier:

  • Visuellt tydlig information före, under och efter besök.
  • Använda samma undersökningsrum vid återbesök.
  • Var lyhörd för ovanliga önskemål som inte är brukliga men möjliga att möta.

Ladda ner dokumentet som PDF: Autism och tillgänglighet i vården

 Tillbaka till menyn


 

Bildstöd i sjukvården

Med hjälp av bildstöd, engagerad personal och ett nära samarbete med sjukvården gick Stinas axeloperation bra. Följ hela förloppet i vår folder om bildstöd i sjukvården.

I foldern får vi följa Stina då hon skulle operera sin axel. Stinas mamma, Eva Nordin-Olson, delar med sig av den bildberättelse hon gjorde till Stina inför operationen.

Bildstöd kan användas i en mängd olika situationer. Du kan antingen ta egna bilder eller ta hjälp av exempelvis bildstödsresursen KomHit. På KomHits hemsida kan du ladda ner och skapa egna kommunikationsstödjande material.

Här hittar du vår folder om Stinas operation: Bildstöd i sjukvården

Här kan du se en film om hur KomHits Bildverktyg fungerar: Bildstödsresursfilmen

Här kan du skapa ett eget konto och göra egna bildstödjande material: www.bildstod.se

Tillbaka till menyn


 

Att föra samtal med barn med autism

Autism- och Aspergerförbundet har tagit fram en folder som beskriver svårigheter som barn med autism har och ger en vägledning för hur samtal och förhör behöver anpassas. I foldern ges tips på hur både miljö och kommunikation kan anpassas så att barnet får rätt förutsättningar att kunna svara på frågor. Skriften kan vara en vägledning exempelvis för socialtjänst, polis eller LSS-handläggare som ska samtala med barn med autism.

Här laddar du ner foldern: Att föra samtal med barn med autism

 Tillbaka till menyn


 

 

Stöd vid möten

Materialet "Stöd vid möten" är tänkt att på ett enkelt och handfast sätt kunna underlätta vid kontakten med olika myndighetspersoner och yrkesgrupper. Materialet består av en kort faktatext om Aspergers syndrom och punktlistor utformade för och riktade till fem yrkesgrupper.


Punktlistorna är utformade av personer som själva har Aspergers syndrom och autism utan utvecklingsstörning. De innehåller vanliga önskemål om hur miljön ska utformas, hur själva kontakten ska ske och vanliga svårigheter. 

  Läs hela materialet som pdf-fil: Stöd vid möten 

  Om Aspergers syndrom som pdf-fil: Om Aspergers syndrom 

  Till personal på Arbetsförmedlingen som pdf-fil: Arbetsförmedlingen 

  Till personal på skola som pdf-fil: Skolan 

  Till personal inom sjukvård som pdf-fil: Hälso- och sjukvård 

  Till handläggare inom socialtjänst etc. som pdf-fil: Handläggare 

  På arbetsplatsen som pdf-fil: Arbetsplatsen 

Tillbaka till menyn


  

 

Tips vid ansökan av LSS-insats

Autism- och Aspergerförbundet har skapat en skrift med 8 tips som kan vara bra att tänka på när du ska söka LSS-insats. Du kan ladda ner skriften här: 8 tips vid ansökan om LSS-insats

Tillbaka till menyn


 

Ompröva eller överklaga LSS-beslut

Om du är missnöjd med det beslut som har meddelats i ett ärende enligt LSS, så har du möjlighet att antingen begära omprövning eller att överklaga beslutet. Vilket av de två du bör välja beror på vilken typ av beslut det är och om det är en myndighet eller domstol som har beslutat i ärendet.

Här hittar du mer information:  Ompröva eller överklaga LSS-beslut

Tillbaka till menyn


 

Vad är en individuell plan?

En person som har rätt att få insatser enligt LSS har också rätt att få en individuell plan. En individuell plan kan beskrivas som en "paraplyplan" där alla insatser samlas på samma ställe. Det kan handla om åtgärdsprogram i skolan, korttidsvistelser och åtgärder från till exempel Försäkringskassan.

Här kan du läsa mer om insatsen individuell plan och ladda ner en lathund som underlättar upprättandet av planen: Individuell plan

Tillbaka till menyn


 

Vad innebär det att ha en god man?

En god man kan hjälpa dig att ta hand om din ekonomi och se till att du får den hjälp du behöver i din vardag. En god man fungerar som en ställföreträdare för dig i olika situationer. Det kan till exempel vara i kontakten med banken, din hyresvärd eller olika myndigheter. I vissa fall, när det inte räcker med en god man som stöd, kan en förvaltare utses.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad det innebär att ha en god man: God man

 Tillbaka till menyn


 

Samordnad individuell plan, SIP

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du vill ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att ge överblick och säkerställa att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver. För att starta en SIP krävs alltid att du har gett ditt samtycke.

Här kan du läsa mer: Samordnad individuell plan, SIP

Tillbaka till menyn


Stöd för val av skola

Att välja skola för sina barn är svårt. Än svårare blir det när det finns funktionsnedsättning med i bilden. Vi har gjort en checklista som innehåller förslag på saker att ta reda på och frågor att ställa inför val av skola. Vi har även samlat  webbplatser som kan vara till hjälp när man vill söka efter resultat och jämföra skolor.

Läs mer här: Stöd för val av skola

Tillbaka till menyn