Projekt

Projekt
 
Här finns länkar till projekt som föreningen deltar eller har deltagit i
 
Projekt Folkrace (avslutat)
I samarbete mellan Ågrenska och Torslanda Motorklubb och med medel från Allmänna Arvsfonden. Föreningen har haft en representant i referensgruppen.
Avslutat. 

Mobilapplikationer som stöd för personer med kommunikationssvårigheter (avslutat). DART har fått medel från Arvsfonden till projektet som är ett samarbete med Hjälpmedelsinstitutet (HI) RBU, FUB och Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg.
Avslutat.


Vägar till arbete (avslutat)  är ett treårigt projekt som ska bidra till att stärka elever med olika hinder och svårigheter genom att öka teknikanvändningen i skolan och under praktikperioder. Genomförs av Mimers HUs Gymnasium i Kungälv och Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping. Drivs av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Synskadades Riksförbund, Riksförbundet Attention, Dyslexiförbundet FMLS, Autism- och Aspergerförbundet samt Riksförbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. 
Avslutat.


Riktat Föräldrastöd, RiFS  (avslutat) 
undersöker stödet till föräldrar till barn med funktionsnedsättning:
• Vilket stöd finns det för föräldrar vars barn har funktionsnedsättning?
• Hur uppfattar och upplever föräldrarna stödet?
• Vilket stöd tycker föräldrarna att de behöver?
• Vad kan göras bättre?
Alslutat. 


Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, barn och ungdomar - kunskap, insikt och samverkan (Avslutat). På sidan för projektet kan du se filmade föreläsningar och annat material från föreläsningarna. Göteborgs stad är projektägare med medel från Socialstyrelsen och i samverkan med BNK, BUP, Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän, Attentionn, OCD-föreningen Ananke och Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg. Under 2012 är även Autism- och Aspergerföreningen Distrikt Fyrbodal med i samarbetet samt Västbus Fyrbodal och Vårdsamverkan Fyrbodal. Projektet hade under sina tre år ca 55 olika föreläsningar och tre 2-dagarskonferenser med 18 000 besökare. 
 
Projektet avslutades vid årsskiftet 2012/13 och har då pågått i 3 år och har haft ca 18 000 daltagare/åhörare i region och kommuner.
 
Arbetet fortsätter som ordinarie verksamhet i Alingsås. 
Filmade föreläsningar och intervjuer hittar du på www.vimeo.com/efus Där finns även information om kommande konferenser och föreläsaningar. 
 
AKKTIV AKK - Tidig InterVention till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter (Avslutat)  Klicka här
 
Kognitiva Hjälpmedel i Centrum (Avslutat)
 
Dubbelt utsatt (Avslutat) Vårt uppdrag är att vara med och initiera en bredare kunskapsbas om våld då det enligt Brå-rapporten ”Våld mot personer med funktionshinder” saknas det kunskap om hur stor våldsutsattheten är, hur våldet ter sig och vilka konsekvenser det får för särskilt utsatta kvinnor. Det gör vi genom att i projektform pröva olika metoder som kan verka förebyggande och ibland även bearbetande på individnivå.    klicka här
 
Dubbel olikhet, en möjlighet för brukare och anhöriga (Avslutat).