Enkäter


Mini-enkäter 2018

Resultatet av föreningens mini-enkäter stämmer väl överens med det föreningen hör medlemmar berätta när det gäller vilket stöd man får i föräldraskapet, vilket stöd man får i arbete/daglig verksamhet och hur det fungerar på vårdcentralen. 

I februari skickade föreningen mini-enkäter till medlemmar inom tre olika områden och svaren finns att läsa här. 


MINI-ENKÄT våren 2017

Ett stort TACK till alla er som svarade på föreningens mini-enkäter! 

Sammanställningen är klar och den finns att hämta här.

Sammanfattning
I sammanställningen redovisas resultatet av tre mini-enkäter inom områdena Bostad med särskild service (BmSS), förskola och färdtjänst/skolskjuts. De som svarat på enkäten är medlemmar i Autism- och Aspergerföreningen distrikt Göteborg och de har svarat under februari och mars 2017.

Resultatet tillsammans med annat som styrelse och kansli får vetskap om, ligger till grund för föreningens påverkansarbete.