Ansöka om LSS

När du ska ansöka om LSS vänder du dig alltid först till din kommun. En del insatser ansvarar kommunen för, och en del andra landstinget. Men det är alltid kommunen som är skyldig att ge dig information och vägledning om LSS.  

Om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning och behöver stöd enligt LSS måste du själv ansöka om det.  

Handläggaren påbörjar en utredning och gör en helhetsbedömning av din livssituation. Hen undersöker vilka behov du har och om du kanske redan får den hjälp du behöver. Dina egna önskemål och tankar ska väga tungt i bedömningen.  


Ansök om LSS hos din kommun
 

Oftast ansvarar landstinget/regionen för rådgivning och personligt stöd och kommunen för övriga insatser. Men det kan variera runt om i landet. Börja med att kontakta din kommun så får du hjälp med hur du ska göra. Kommunen är skyldig att ge dig information och vägledning i frågor om LSS. I ansökan behöver du styrka din diagnos och vilka svårigheter du har, till exempel med läkarintyg eller psykologutlåtande. 

Det är inte ovanligt att man behöver stödinsatser från både kommunen och landsting/region. Då är det kommunen som har samordningsansvaret. 


Vad händer när ansöka
n blivit godkänd?  

När kommunen har beslutat att du ska få stöd får du ett beslutAlla beslut från kommunen ska vara skriftliga och du kan överklaga om du inte är nöjd. Information om hur du gör detta finns under ”Överklaga beslut om LSS” (länk). 


Om du ska flytta
 - förhandsbesked 

Om du ska flytta till en annan kommun ska den kommunen redan före flytten tala om vilka stöd du har rätt till, det kallas förhandsbesked. Ett sådant besked har till syfte att underlätta för personer med funktionsnedsättning att flytta mellan olika kommuner.  

 

Film

Se även vår informationsfilm Att ansöka om LSS. Filmen hittar du om du scrollar ner en bit på sidan.  Länk till informationsfilmerna.