Tidigare utmärkelser

2016
Professionellt verksamma personer eller verksamheter:
Gunilla Thunberg,

Gunilla Thunberg arbetar med ett stort engagemang för att sätta kommunikationen mellan människor i centrum så att alla kan delta. Med Alternativ och Kompletterande Kommunikation öppnar hon nya kommunikationsmöjligheter för både personer som har språkstörningar samt personal och närstående kring dem. Hon sprider oförtröttligt kunskap om kommunikativa rättigheter, kommunikativ miljö och kommunikativt bemötande och ser till att kunskapsstöd och AKK gör verklig skillnad i människors liv.

Personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt:
Ulla Adolfsson,

Ulla Adolfsson har under många år framgångsrikt verkat för att försvara rättigheter för de som sällan har andra företrädare. Med stor kunskap och ett brett engagemang driver hon betydande frågor för personer med autism i alla åldrar och deras familjer.

Ulla har en handlingskraft som kännetecknas av respekt, envishet och humor vilket gör att hon når fram med det viktiga budskapet om alla människors lika värde.

 

2015
Professionellt verksamma personer eller verksamheter:
Bo Emmerick,
Bo Emmerick har under flera års tid anordnat autismvänliga biovisningar på bio Roxy i Örebro. Konceptet handlar om att vid dessa tillfällen anpassa ljus, ljud, minimera störande ljud och att alla biobesökare är medvetna om att personer kan behöva gå ut eller att det blir prat i salongen. Bo Emmericks initiativ har bidragit till att Örebros distrikts verksamhet utökats ytterligare och fler får möjlighet att gå på bio.

Sara Liljekvist, klasslärare i årskurs 4 på Brotorpskolan i Lindesberg.
Sara Liljekvist har genom sin nyfikenhet på människan, lust att förstå, uthållighet i att prova nya lösningar och framför allt genom sin förmåga att väcka lusten att lära, i en komplex klassrumssituation, banat väg för barn med bland annat autism att vara delaktiga i klassen. I hennes klassrum är individernas olikheter och styrkor en tillgång.


Personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt:
Agneta Svedberg,
Agneta Svedberg har ett stort engagemang kring barn med extra utmaningar och hon sätter alltid barnet i fokus. Agneta hjälper till som ombud i ärenden där kontakten mellan hem och skola inte fungerar. Hon har ett driv, en kunskap och en handlingskraft som får både skolpersonal och föräldrar att lyssna och ställa sin egen prestige åt sidan.

2014
Professionellt verksamma personer eller verksamheter:
Anna Sjölund, handledare och föreläsare
Anna Sjölund brinner för att fler ska veta mer om autism och arbetar på många olika sätt för att sprida autismspecifik kompetens till olika grupper. Hon handleder, föreläser och har skrivit flera böcker med inriktning på verktyg och strategier. Hon har också tagit initiativ till appen Resledaren som nu utvecklas för att göra det kollektiva resandet enklare för fler.

Personalgruppen som stöttade Jörgen Hornell då han sprang O-ringen 2014 Personalgruppen har med ett målmedvetet arbete gjort det möjligt för Jörgen att delta i O-ringen, en av världens största orienteringstävlingar. Arbetet har skett i små steg utan några extra resurser och har präglats av kunskap om autism och om Jörgen. Det har också involverat Falkenbergs orienteringsklubb och arrangörerna av O-ringen som på det sättet fått upp ögonen för hur man kan göra detta möjligt för fler.

Personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt:
Pia Lennström, medlem i föreningen i Dalarna
Pia Lennström är en eldsjäl i föreningen i Dalarna; en tålmodig och finstämd klippa och en trevlig fixare som möjliggör föreningens många träffar. Hon är alltid på plats för att pricka av deltagare, ta hand om nycklar, boklådor och allt annat som behöver fixas. Samtidigt får hon varje deltagare att känna sig sedd. Vid varje stughelg är Pia tillsammans med sin familj den samlande länken. Ett föreningsliv utan sådana som Pia skulle upphöra att fungera.


2013

Professionellt verksamma personer eller verksamheter:
Barbro Ljungström, producent Utbildningsradion

För att hon i TV-serien Liv med autism på ett begripligt, sakligt och respektfullt sätt för den breda allmänheten har lyckats gestalta något så komplext som autism.

Personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt:
Maria Grimståhl, vice ordförande Autism- och Aspergerföreningen Jönköping
För att hon på eget initiativ gjort en seriös granskning av 87 HVB-hem som tar emot ungdomar med autismspektrumtillstånd samt gett förslag till förbättringar.


2012
Professionellt verksamma personer eller verksamheter:
Helene Tranquist, pedagog, föreläsare och handledare
För att hon bidrar till att öka förståelsen för behovet av autismspecifik kompetens i verksamheter som möter personer med autismspektrumtillstånd.

Personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt:
Ann Ask, arrangör av Autism- och Aspergerförbundets sommarläger för familjer
För att hon gjort det möjligt för personer med autismspektrumtillstånd och deras närstående att tillsammans med andra i samma situation ha en verklig semester.


2011
Professionellt verksamma personer eller verksamheter:
Svenny Kopp, överläkare barnneuropsykiatri
För en banbrytande forskning kring flickor och autism som har väckt viktiga frågor kring diagnostisering, fördelning av resurser och bemötande.

Personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt:
Birgitta och Göran Anér, Autism- och Aspergerföreningen Uppsala
För att de med djup kunskap och brett engagemang framgångsrikt arbetat för att försvara rättigheter och förbättra villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.


2010
Professionellt verksamma personer eller verksamheter:
Susanne Bejerot, överläkare och kognitiv psykoterapeut
För ett stort engagemang och en djup respekt för vuxna med autismspektrumtillstånd, ett engagemang som kommit till uttryck i såväl kliniskt arbete som i forskning, utbildning och författandet av böcker och artiklar inom området.

Lisa Andreasson, chef för korttidshemmet Älgen i Torslanda
För att hon trots en ansträngd budget valt att satsa på gedigen utbildning för hela personalen. Det har bidragit till positiva förändringar på Älgen, som avspeglas i att såväl brukare som närstående och personal är nöjda med verksamheten. 

Personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt:
Maria Sandberg, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Västerbotten
För ett enträget, entusiastiskt arbete inom sitt distrikt där hon verkar som informatör, banbrytare och inspiratör. Genom sitt stora engagemang har hon drivit fram förbättringar som till exempel såväl specialinriktade klasser som boenden för personer med Aspergers syndrom.


2009
Professionellt verksamma personer eller verksamheter:
Bo Hejlskov Elvén, psykolog, författare, handledare
För arbetet med att lättillgängligt sprida konstruktiv kunskap om bemötandet av personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd till verksamheter över hela landet, ett arbete som präglas av djup insikt och stor respekt.

Personer som verkat inom Autism- och Aspergerförbundet och dess distrikt:
Anne Kierkegaard, ordförande Autism- och Aspergerföreningen Stockholm
För ett enträget arbete för att fler barn med autism ska få tillgång till tidig diagnos och tidiga insatser och för ett brinnande engagemang för behovet av ökad forskning inom området utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar, något som bidragit till att ett center för sådan forskning snart startar i Stockholm.