Skrivelser

Här kan du läsa Autism- och Aspergerförbundets senaste skrivelser. 


Identifiering med e-legitimation

Autism- och Aspergerförbundet och FUB har skickat en skrivelse till regeringen angående identifiering med e-legitimation och den betydande digitala klyfta mellan personer med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning. Klyftan beror på att personer med funktionsnedsättning många gånger inte kan identifiera sig digitalt.Vi uppmanar regeringen att: 

  • Skyndsamt ta fram en statlig e-legitimation som säkerställer att personer med funktionsnedsättning ges tillgång till en säker lösning som även kan användas av ställföreträdare.
  • Att följa funktionssättkonventionen. Konventionen innebär att Sverige ansvarar för att se till att personer med funktionsnedsättning har tillgång till alla delar av samhället. Identifiering till digitala tjänster inom privatekonomi och personlig hälsa är en helt central del i detta avseende.

Läs hela skrivelsen här: Identifiering till digitala tjänster för personer med funktionsnedsättning


Behov av statistik om elever med funktionsnedsättningar

Autism- och Aspergerförbundet och Riksförbundet Attention har gememensamt skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet om behovet av nationell statistik.

Läs hela skrivelsen här: Behov av statistik om elever med funktionsnedsättningar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skolan ska kunna ta initiativ till SIP (samordnad individuell plan)

Autism- och Aspergerförbundet anser att skolan ska kunna ta initiativ till SIP på samma sätt som är möjligt för socialtjänsten och verksamheter inom hälso- och sjukvården. För det krävs att skollagen ändras men vi anser att det skulle främja samverkan runt barn med autism om skolan också har samma skyldighet som andra aktörer runt barnet.

Läs skrivelsen här: Inför en skyldighet för förskola och skola att initiera SIP 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Alla ska få anpassningar på högskoleprovet

Universitets- och högskolerådet (UHR) har utrett om fler grupper ska få möjligheter till anpassningar på högskoleprovet. Autism- och Aspergerförbundet anser att det är självklart men hittills har UHR inte valt att gå vidare trots en gedigen utredning. Vi skrev tillsammans med Riksförbundet Attention, Afasiförbundet och Dyslexiförbundet.

Läs skrivelsen här:  Angående utredning av anpassning av högskoleprov för fler målgrupper

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Elever med autism ska inte behöva intyg för att få önskekost/specialkost

Livsmedelsverket gick ut med krav på intyg för elever med behov av specialkost, även för barn med autism som till exempel äter selektivt. Vi menar att det är en konsekvens av funktionsnedsättningen och därmed ska vara del i det stöd som ett barn behöver samt att ingen ska ha extra kostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Efter vår skrivelse drog Livsmedelsverket tillbaka kravet samt tog även bort felaktig information som bland annat rör barn med autism.

Läs skrivelsen här: Angående Livsmedelsverkets råd till skolor att minska önskekost som specialkost

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vi vill att möjlighet till anpassning ska ges när du tar körkort

Autism- och Aspergerförbundet har lämnat ett yttrande till Transportstyreslen då de ser över förarutbildningen för körkort B. Förbundet anser att det är felaktigt att kräva läkarintyg med anledning av en specifik diagnos. Om läkarintyg krävs så måste enskilda enkelt, inom rimlig tid och till ett rimligt pris kunna få ett sådant intyg. Förbundet tycker att det är viktigt att enskilda har möjlighet att få anpassningar av undervisning om behov finns och att information om olika möjligheter finns lättillgänglig.

Läs hela skrivelsen här: Förarutbildningssystemet för körkort behörighet B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slå inte ihop skolmyndigheterna

Autsm- och Aspergerförbundet har tillsammans med FUB skrivit till Skolmyndighetsutredningen med anledning av förslag om hopslagning av skolmyndigheterna, vilket vi motsätter oss.

Läs hela skrivelsen här: Till 2017 års Skolmyndighetsutredning

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barn och unga med autism ska inte utsättas för tvångsvård

Autism är en medfödd, livslång, kognitiv funktionsnedsättning som gör att personer med autism tänker och upplever världen helt annorlunda än de flesta av oss. Detta påverkar sålunda hela deras liv och beteende. Autism går inte att bota. Inga behandlingar, terapier, mediciner och framför allt ingen tvångsvård kan göra att personer med autism ändrar sitt beteende. Tvångsvård kan tvärtom vara mycket skadlig för personer med autism och påverka deras hälsa och utveckling negativt. Det enda sättet att hjälpa personer med autism till positiv utveckling är med stöd i autismspecifika pedagogiska metoder utförda av utbildad personal med kunskap och erfarenhet i en autismvänlig, anpassad verksamhet.

Läs hela skrivelsen här: Barn och unga med autism ska inte utsättas för tvångsvård

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Personal inom LSS behöver mer kunskap

Vi tycker att personal som arbetar inom LSS behöver ha mer kunskap om utvecklingsstörning och autism. Personal i LSS-verksamheter behöver veta hur de ska ge stöd på ett bra sätt och därför tycker vi att regeringen ska satsa pengar på ett LSS-lyft.

Autism- och Aspergerförbundet har tillsammans med FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) skickat en skrivelse till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Vi har bland annat ställt frågan: Hur tänker du avhjälpa kompetensbristerna inom LSS-verksamheterna?

Läs hela skrivelsen här: Behov av ”LSS-lyft” för personal inom LSS-verksamheter

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Olagligt med fastspänning i skolan

I ett ärende som Skolinspektionen avgjorde i september 2014 hade fastspänning använts i en särskola och Skolinspektionen fann att eleven inte utsatts för kränkande behandling. Förbundet anser att det är oacceptabelt och olagligt att spänna fast en elev vid sin stol i skolan.

Autism- och Aspergerförbundet har därför skickat en skrivelse till Skolinspektionen och Skolverket angående metoden fastspänning.

Vi anser att skolpersonal som ska ge stöd och undervisning till elever med autism måste ha kunskap och kompetens att kunna motivera och tolka de elever som har svårt med uppmärksamhet, koncentration och stillasittande. För att kunna göra nödvändiga anpassningar krävs att skolpersonalen har en autismspecifik kompetens.

Läs hela skrivelsen här: Fastspänning av elever med autism

Läs mer om autismspecifik kompetens: HÄR

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Förbundet avråder från Faciliterad kommunikation

FC är en starkt ifrågasatt metod för kommunikation för elever som varken kan tala eller själva skriva på tangentbord. Enligt förespråkarna för metoden kan dessa ungdomar med utvecklingsstörning däremot kommunicera mycket avancerade budskap om en utbildad FC-hjälpare stöttar elevens hand så att fingret träffar rätt bokstav.

DART vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som är ett av Europas främsta center för kommunikationsstöd och andra sakkunniga bedömare anser att metoden är rättsosäker eftersom både genomförda studier och praktisk erfarenhet visar att det är hjälparen som, ofta omedvetet, styr kommunikationen.

Socialstyrelsen har nyligen redovisat att det inte finns något vetenskapligt stöd för att FC är en tillförlitlig kommunikationsmetod.

Autism- och Aspergerförbundet tycker att Skolinspektionen och Skolverket bör beakta Socialstyrelsens ovan nämnda redovisning. Med hänsyn till elevers rätt till egen kommunikation bör Skolverket tydligt avråda skolor från att använda faciliterad kommunikation.

Läs Förbundets skrivelse om Faciliterad Kommunikation här: Skrivelse till Skolinspektionen och Skolverket angående FC

Här kan du läsa vad vi tidigare skrivit om Faciliterad kommunikation: Avråder från FC

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen.

 

Autism- och Aspergerförbundet har skickat en skrivelse till Socialdepartementet och regeringen för att uppmärksamma dem på att tillämpningen av LSShamnar allt längre ifrån intentionerna med lagen.

Vi visar med ett antal exempel på hur rättspraxis har lett till inskränkningar i rätten till stöd. Till exempel så har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att den som har ledsagarservice enligt LSS själv ska betala för ledsagarens utgifter. Det betyder till exempel att du får betala både din egen och din ledsagares biobiljett när du ska gå på bio.

Det går tvärtemot den viktiga handikappolitiska principen om att människor inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning.

Lagtexten måste skärpas så att intentioner och mål med LSS förtydligas. Målet med LSS är att människor med funktionsnedsättning får möjlighet att leva som andra. För att detta mål ska uppnås måste rättigheterna i LSS stärkas.  

 Läs skrivelsen här: Stärk rättigheterna i LSS för att komma till rätta med den restriktiva tillämpningen.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Skrivelse angående Transportstyrelsens strukturella diskriminering av personer med autismspektrumtillstånd

Autism- och Aspergerförbundet har lämnat en skrivelse till Näringsdepartememtet angående Transportstyrelsens strukturella diskriminering av personer med autismspektrumtillstånd.

Det gäller formuleringen och tillämpningen av föreskrifter om hälsokrav för lokförare och andra personer som ska utföra trafiksäkerhetsarbete inom spårbunden trafik och dels föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort.

I hälsoföreskrifterna för personer som arbetar med trafiksäkerhet inom spårbunden trafik finns en regel som säger att vissa diagnoser inte får förekomma. Transportstyrelsen föreslår nu att autismspektrumtillstånd ska vara ett sådant tillstånd som inte får förekomma.

Läs hela skrivelsen HÄR