Så tycker vi

 

LSS är en rättighetslag som kom till 1994. De senaste åren har LSS försämrats, fast lagen inte har ändrats. Många människor får i dag inte den hjälp de har rätt till. Här kan du läsa Autism- och Aspergerförbundets krav för att bryta den negativa utvecklingen.

 

Våra krav för att återställa LSS som rättighetslag: 

 • Autismspecifik kompetens ska finnas i alla verksamheter som möter personer med autism. Det gäller såväl personal som chefer. Inför yrkeskrav och yrkestitlar inom LSS-verksamheter för att säkerställa långsiktig personalförsörjning och kvalitet. Ökad kvalitet minskar risken för institutionalisering och säkerställer att insatsen ger goda levnadsvillkor för den som får insatserna 
 • Politiker och beslutsfattare i stat, landsting och kommun ska fatta beslut som följer målparagraferna i LSS och som ger personer med autism rätt till insatser efter behov. Behovet ska alltid gå före ekonomiska hänsyn. Kunskap om autism måste också finnas på de här nivåerna. 
 • Rätten till självbestämmande, inflytande och kontinuitet ska alltid respekteras och beaktas, såväl vid beslutsfattande som vid utförande av LSS-insatser. 
 • Alla som har behov av stöd och service från personal och som vill ska ha rätt att bo i bostad med särskild service. 
 • Rätten till personlig assistans ska stärkas för de som är i behov av insatsen.  
 • Personlig service och/eller boendestöd ska bli en ny LSS-insats. 
 • Alla ska kunna vara på en daglig verksamhet med god kvalitet. Den dagliga verksamheten ska ge stimulans, utveckling och meningsfullhet utifrån dina egna önskemål.  
 • Alla som vill och har behov ska få insatser som ger en meningsfull fritid, för att säkerställa delaktighet i samhället för personer med autism. 
 • Föräldrar till barn och unga med autism ska få den avlastning och det samordningsstöd de har behov av. Anhöriga som ger stöd till vuxna med autism ska få avlastning och ekonomisk kompensation för det arbete de utför. 
 • Alla med LSS-insatser ska erbjudas en individuell plan (IP). Vid behov av samordning av insatser från kommun och landsting/region och eventuellt fler aktörer ska en samordnad individuell plan (SIP) upprättas. 
 • Förstärk insatsen råd och stöd att vara det expert- och samordningsstöd som insatsen var tänkt att bli. 
 • Ingen ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. 
 • Ett nationellt kunskapscenter ska inrättas för att säkerställa kunskapsutvecklingen inom autismområdet samt för att bevaka och sprida forskning

 

Förbundets LSS-plattform

Förbundet har tagit fram en LSS-plattform som ger stöd i vårt intressepolitiska arbete nationellt och lokalt. 

Förbundets plattform om LSS (pdf-fil öppnas i nytt fönster)