Remissvar

Vad är ett remissvar?

Innan regeringen beslutar i ett ärende skickas ärendet till myndigheter och
organisationer, så kallade remissinstanser. Regeringen vill veta vad remissinstanserna tycker och det främsta syftet är att ta reda på vilka konsekvenser förslaget kan få om det genomförs. Remissinstansernas svar kallas remissvar.

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende Betygsutredningens betänkande: Bygga, bedöma, betygssätta - betyg som bättre motsvarar elvernas kunskaper, SOU 2020:43

Läs hela remissvaret här

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende betänkadet En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28

Läs remissvaret här

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende betänkandet Översyn av insatser enligt LSS SOU 2018:88 

Läs remissvaret här

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende delbetänkande En annan möjlighet till särskilt stöd - Reglering av kommunala resursskolor SOU 2020:42

Läs remissvaret här

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende remiss: Stärkt kvalitet i fritidshem och pedagogisk omsorg SOU 2020:34

Läs remissvaret här

 

Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende promemoria: God och nära vård– en reform för ett hållbart hälso – och sjukvårdssystem SOU 2020:19 

Läs remissvaret här  


Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende promemoria: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering  SOU 2020:06 

Läs remissvaret här  


Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende promemoria: Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01)

Läs hela remissvaret här  


Autism- och Aspergerförbundets remissvar avseende promemoria: Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna (U2020/00176/UH) 

Läs hela remissvaret här