Pedagogisk utredning

 

 

Om en elev trots extra anpassningar inte når de kunskapskrav som minst ska nås, eller om man misstänker att de anpassningar man gjort inte är tillräckliga, ska man skyndsamt utreda behovet av särskilt stöd. Man anmäler detta till rektor.

Det är viktigt, framför allt för många elever med autism, att även behovet av särskilt stöd utreds om eleven uppvisar andra svårigheter i skolsituationen, det vill säga utöver det som är kopplat till själva undervisningssituationen. När det gäller elever med autism har man ofta svårigheter inom det sociala samspelet och med att kommunicera, vilket betyder att situationer utanför klassrummet kan vara besvärliga. Det kan handla om att vistas i korridoren, att vara ute på skolgården med många kamrater och att äta i matsalen. Skoldagen innefattar också fritidsverksamheten, och stödet behövs oftast lika mycket där för elever med autism.

Den utredningen som görs för att identifiera elevens behov av särskilt stöd ska vara av pedagogisk art och vara kopplad till vilket stöd som behövs för att nå kunskapsmålen i skolan, men som sagts, även vilket stöd eleven kan ha behov av under hela sin skoldag. Här är det väsentligt att lärare samråder och samverkan med elevhälsan.

Om lärare och/eller elevhälsan saknar kompetens om autism så behöver man ta in sådan kompetens utifrån. Man kan ta stöd från dem som utrett barnet till exempel en habiliteringsverksamhet främst specialpedagog och/eller en arbetsterapeut. Man kan också stödja sig i den medicinska utredningen där det ibland konkret finns beskrivet vilket stöd som är lämpligt för just det här barnet. Skolan kan även vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för råd och handledning, vilket är gratis.