LSS

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en lag av stor betydelse för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Det innebär följande hjälp för särskilt stöd och särskild service:
1. Rådgivning och annat personligt stöd
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
10. Daglig verksamhet


Den första punkten, punkt 1, ansvarar landstinget för genom habiliteringen. De övriga punkterna, punkt 2 - 10, är kommunens ansvar.

Lagtext ändras ofta och den senaste versionen av lagen finns alltid på riksdagens hemsida under ”Svensk författningssamling”.
Du hittar lagen här: Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade