Film: Lätt att göra rätt

För den som har autism finns lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som ger rätt till stöd.

Det var så här det var tänkt med LSS:
Personer med svåra funktionshinder skulle genom en stark rättighetslag garanteras
• möjlighet att leva som andra
• goda levnadsvillkor
• full delaktighet i samhället
• tillgänglighet till hela samhället
• inflytande och självbestämmande över sitt eget liv.


Men i verkligheten är det ofta så här:
• Man får inte den hjälp som behövs för att kunna äta.
• Man får inte den hjälp som behövs för att kunna kommunicera.
• Man brottas ner med våld för att man inte kan tala om vad man vill och blir arg för det.
• Man får inte den hjälp man behöver för att förstå sammanhang och vad som ska hända.
• Man bor hemma hos föräldrarna när man är över 30.


Så här tycker Autism- och Aspergerförbundet om LSS:
• Följ lagen! Utgå från den enskildes behov och anpassa insatser efter det.
• Det behövs ett kommunalt basansvar med statlig högkostnadsskydd för alla insatser i LSS.
• Det behövs en riktad kompetenssatsning så att alla som arbetar med personer med autismspektrumtillstånd får en grundläggande kunskap om autism.
• Se över den ekonomiska situationen för de som bor i gruppbostad och har daglig verksamhet. Principen om att man inte ska ha merkostnader på grund av en funktionsnedsättning är viktig att värna.
• Se över och förstärk det särskilda expertstöd som var tänkt att ges i insatsen Råd och stöd.

I följande korta filmer om Linus, Kristin, Pelle, Stina och Fredrik visas några exempel på att det är lätt att göra rätt - om man följer lagen