Barn och elevers utveckling mot målen

 

 

Det här är en av skollagens portalparagrafer och tydliggör att skolan utöver ansvaret för alla barns och elevers lärande också har ett uppdrag att bidra till varje individs personliga utveckling. Skolan har även ett kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska vara likvärdig för alla och att uppdraget också handlar om att eleven från skolan får med sig till exempel demokratiska värderingar. För elever som är särskilt utsatta har skolan ett uppdrag att kompensera för brister utanför skolan. Skolan har ett utökat ansvar att skapa samma möjligheter för utsatta elever som för andra elever. I det här sammanhanget har skolans elevhälsa ett viktigt uppdrag.