2011

Autism- och Aspergerförbundets remissvar över
Översyn av sjukförsäkringen (DS 2011:18)
   Läs remissvaret som pdf-fil här:  DS 2011:18


Autism- och Aspergerförbundets remissvar över
Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden
– för barns och elevers bästa (SOU 2011:33)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2011:33

 
Autism- och Aspergerförbundets remissvar över
Se, tolka och agera (SOU 2010:95)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2010:95


Autism- och Aspergerförbundets remissvar över
Den framtida gymnasiesärskolan (SOU 2011:8)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2011:8


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
departementspromemorian Barns rätt till vård och sociala insatser
stärks (
Ds 2011:5)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: Ds 2011:5


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över
remisspromemorian Vissa frågor som rör fristående skolor (U2011/656/G)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: U2011/656/G


Autism- och Aspergerförbundets remissvar över
I rättan tid? Om ålder och skolstart (SOU 2010:67)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2010: 67


Autism- och Aspergerförbundets yttrande över Kompetens och ansvar
Betänkande av 2009 års Behörighetsutredning (SOU 2010: 65)
   Läs remissvaret som pdf-fil här: SOU 2010: 65